Điều Hành Giáo Xứ

Pastoral Ministry


—  Chánh Xứ  —
Pastor

LM. Đaminh
Phạm Tĩnh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Đaminh
Trần Văn Điều, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Giuse
Võ Đình Thanh, SDD

—  Phó Xứ  —
Parochial Vicar

LM. Gioan Baotixita
Ngô Khắc Dương, SDD

—  Phó Tế  —
Deacon

Thầy Sáu
Giacôbê Nguyễn Nam Tiến

—  Thư Ký VPMV  —
Secretary

Sơ MaryJosephine
Đoàn T. Thái Phương, MTG

—  Chủ Tịch HĐGX  —
Chair Person

Anh Phêrô
Phan Xuân Ziên

—  Trưởng Ban Tài Chánh  —
Business Manager

Chị Theresa
Nguyễn T. Mai

Trường Giáo Lý Việt Ngữ

—  Hiệu Trưởng  —

Thầy
Phạm Đức Thành Long

—  Trưởng Ban Giáo Lý  —

Sơ Marie-Pauline
Nguyễn Thị Bích Liễu, MTG

—  Trưởng Ban Việt Ngữ  —

Thầy Giuse
Trần Quách Linh

Nhà Quàn của Tổng Giáo Phận Portland.

Gethsemani Catholic Cemetery

11666 SE Stevens Rd,
Happy Valley, OR 97086
Tel: (503) 659-1350

Mt Calvary Catholic Cemetery

333 SW Skyline Blvd.
Portland OR 97221
Tel: (503) 292-6621

Liên Lạc - Keep in Touch

Xin liên lạc Giáo Xứ qua điền vào bên dưới

Họ và Tên (Full Name):
Điện Thư (Email)
Đề Tài: (Subject):
Điện Thoại (Phone):
Tin Nhắn (Message):